Medical Center in Yazd [5th Place]


Client: Development Foundation Endowments of Yazd

Location: Yazd, Iran

Total Built Up Area: 10,000 m²

Design Team : Reza Eslami, Mojtaba Mirhoseini, AmirhoseinRostamizadeh

Photography : Hosein Farahani


ویژگی های  اساسی طرح:

توجه به بستر طرح:

1-هماهنگی طرح با بافت شهری یزد با تکیه بر سه مولفه بافت، رنگ و مصالح در عین تاکید بر تمایز و خوانایی پروژه در شهر

2-حفظ پیرایش و سادگی در ترکیب حجمی و پرهیز از ارائه یک طراحی افراطی و اغتشاش زا در بافت

کاراکتر و کد گذاری بصری:

1- تقویت تصویر ذهنی شهر و کد گذاری بصری طرح به واسطه تاثیر پوسته آجری در منظر روزانه و شبانه طرح

2- تاثیر توامان پوسته آجری در شکل گیری دیدهای داخلی پروژه

3-تعریف متفاوت مسیرها، ورودی ها،فضاهای انتظار و گره ها که باعث ایجاد فضایی متفاوت از فضای آپارتمانی ساختمان های پزشکان موجود در کشور می شود.

سازگاری اقلیم و پایداری:

1- استفاده از آجر به عنوان مصالح بومی و سازگار با اقلیم

2- سایه اندازی و تعدیل تابش نور غرب و کاهش آلودگی صوتی خیابان بواسطه پوسته آجری

3- کاهش تبادل حرارتی ساختمان با محیط در در بزرگترین جبهه که منجر به کاهش مصرف انرژی می شود.

4- امکان استفاده ار تهویه طبیعی و جریان همرفتی هوا در بدنه غربی، وید مرکزی و راهروها

5- تامین نور و تهویه طبیعی در تمام واحد ها

واقع گرایی، سودمندی و توجیه اقتصادی:

1- امکان پذیری اجرای طرح با سیستم های سازه ای و روشهای متداول ساخت در ایران

2- استفاده بهینه از مساحت زمین وتامین حداکثری فضاهای درمانی، کمک درمانی ، تجاری، پارکینگ و انبار در عین حفظ کیقیت فضایی و عملکردی مجموعه

3- استفاده بهینه از بدنه شهری و اختصاص حداکثر بدنه شهری ممکن به عملکرد عای تجاری در جبهه غربی

خوانایی روابط داخلی:

1- سیرکولاسیون شفاف و کدگذاری بصری فضاهای داخلی و دسترسی ها بواسطه رنگ، هندسه و تناسبات فضایی

2- آدرس پذیری تمام فضاهای داخلی از وید مرکزی

3- ارتباط و نفوذپذیری بصری در سطح(راهروها) و ارتفاع(وید مرکزی)

انعطاف پذیری و تنوع فضایی:

1- با توجه به تنوع تخصص های رشته پزشکی و الزامات فضایی، ابزاری و رفتاری هر تخصص، طراحی واحد ها به گونه ای صورت گرفته است که امکان تعریف مطب های مستقل یا کلینیک ها و مجموعه های درمانی مشابه امکان پذیر باشد.

2- تجمع عملکردهای کمک درمانی و تجاری در طبقه همکف، امکان فعالیت این واحد ها را در گستره وسیع تری از زمان در طول روز و ایام هفته فراهم می آورد.

به کارگیری جداره شفاف و انعطاف پذیر در فضای انتظار مطب ها

پرهیز از الگوی آپاتمانی رایج در طرح ساختمان پزشکان و نقش آفرینی سه مولفه سقف، کف و دیواره در تعریف عرصه های فضایی(در الگو های رایج عموما شاهد استفاده غالب از دیواره ها در تعریف فضا هستیم)

افزایش ارتباط بصری، قدرت آدرس دهی و خوانایی فضاها

حذف فضاهای راهرویی شکل طویل و مشابه در طبقات

امکان استفاده بهینه از فضاهای خدماتی مشترک و افرایش زیربنای مفید و عملکردی مطب ها

امکان تفکیک هر فضا از فضای عمومی و حفظ حریم و امنیت مطب در زمان تعطیلی

امکان استفاده مشترک تخصص های مشابه از تجهیزات مشترک و تجمع چند تخصص مشابه و ایجاد یک پارا کلنیک تخصصی بویژه در تخصص هایی مانند پوست و مو، چشم پزشکی، فیزیو تراپی و دندانپزشکی

امکان تخصیص منشی و فضای بایگانی مشترک

 

 

Yazd Medical Center Competition [5th Place]

Function: Public
Type: Architecture, Interior-Design, Competition
Status: Idea, Featured Projects

Medical Center in Yazd [5th Place]


Client: Development Foundation Endowments of Yazd

Location: Yazd, Iran

Total Built Up Area: 10,000 m²

Design Team : Reza Eslami, Mojtaba Mirhoseini, AmirhoseinRostamizadeh

Photography : Hosein Farahani


ویژگی های  اساسی طرح:

توجه به بستر طرح:

1-هماهنگی طرح با بافت شهری یزد با تکیه بر سه مولفه بافت، رنگ و مصالح در عین تاکید بر تمایز و خوانایی پروژه در شهر

2-حفظ پیرایش و سادگی در ترکیب حجمی و پرهیز از ارائه یک طراحی افراطی و اغتشاش زا در بافت

کاراکتر و کد گذاری بصری:

1- تقویت تصویر ذهنی شهر و کد گذاری بصری طرح به واسطه تاثیر پوسته آجری در منظر روزانه و شبانه طرح

2- تاثیر توامان پوسته آجری در شکل گیری دیدهای داخلی پروژه

3-تعریف متفاوت مسیرها، ورودی ها،فضاهای انتظار و گره ها که باعث ایجاد فضایی متفاوت از فضای آپارتمانی ساختمان های پزشکان موجود در کشور می شود.

سازگاری اقلیم و پایداری:

1- استفاده از آجر به عنوان مصالح بومی و سازگار با اقلیم

2- سایه اندازی و تعدیل تابش نور غرب و کاهش آلودگی صوتی خیابان بواسطه پوسته آجری

3- کاهش تبادل حرارتی ساختمان با محیط در در بزرگترین جبهه که منجر به کاهش مصرف انرژی می شود.

4- امکان استفاده ار تهویه طبیعی و جریان همرفتی هوا در بدنه غربی، وید مرکزی و راهروها

5- تامین نور و تهویه طبیعی در تمام واحد ها

واقع گرایی، سودمندی و توجیه اقتصادی:

1- امکان پذیری اجرای طرح با سیستم های سازه ای و روشهای متداول ساخت در ایران

2- استفاده بهینه از مساحت زمین وتامین حداکثری فضاهای درمانی، کمک درمانی ، تجاری، پارکینگ و انبار در عین حفظ کیقیت فضایی و عملکردی مجموعه

3- استفاده بهینه از بدنه شهری و اختصاص حداکثر بدنه شهری ممکن به عملکرد عای تجاری در جبهه غربی

خوانایی روابط داخلی:

1- سیرکولاسیون شفاف و کدگذاری بصری فضاهای داخلی و دسترسی ها بواسطه رنگ، هندسه و تناسبات فضایی

2- آدرس پذیری تمام فضاهای داخلی از وید مرکزی

3- ارتباط و نفوذپذیری بصری در سطح(راهروها) و ارتفاع(وید مرکزی)

انعطاف پذیری و تنوع فضایی:

1- با توجه به تنوع تخصص های رشته پزشکی و الزامات فضایی، ابزاری و رفتاری هر تخصص، طراحی واحد ها به گونه ای صورت گرفته است که امکان تعریف مطب های مستقل یا کلینیک ها و مجموعه های درمانی مشابه امکان پذیر باشد.

2- تجمع عملکردهای کمک درمانی و تجاری در طبقه همکف، امکان فعالیت این واحد ها را در گستره وسیع تری از زمان در طول روز و ایام هفته فراهم می آورد.

به کارگیری جداره شفاف و انعطاف پذیر در فضای انتظار مطب ها

پرهیز از الگوی آپاتمانی رایج در طرح ساختمان پزشکان و نقش آفرینی سه مولفه سقف، کف و دیواره در تعریف عرصه های فضایی(در الگو های رایج عموما شاهد استفاده غالب از دیواره ها در تعریف فضا هستیم)

افزایش ارتباط بصری، قدرت آدرس دهی و خوانایی فضاها

حذف فضاهای راهرویی شکل طویل و مشابه در طبقات

امکان استفاده بهینه از فضاهای خدماتی مشترک و افرایش زیربنای مفید و عملکردی مطب ها

امکان تفکیک هر فضا از فضای عمومی و حفظ حریم و امنیت مطب در زمان تعطیلی

امکان استفاده مشترک تخصص های مشابه از تجهیزات مشترک و تجمع چند تخصص مشابه و ایجاد یک پارا کلنیک تخصصی بویژه در تخصص هایی مانند پوست و مو، چشم پزشکی، فیزیو تراپی و دندانپزشکی

امکان تخصیص منشی و فضای بایگانی مشترک

 

 

Yazd-144x144

Additional info

  • Function: Public
  • Type: Architecture Interior-Design Competition
  • Status: Idea Featured Projects